icon

Obchodní podmínky

dle z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) a dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Před vytvořením uživatelského účtu je nutné si důkladně přečíst následující OBCHODNÍ PODMÍNKY:

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NEBO POUŽITÍM WEBOVÉ APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NENÍ MOŽNÉ VYTVOŘIT UŽIVATELSKÝ ÚČET, ANI SLUŽBU POUŽÍVAT.

Aplikace je pro účely těchto obchodních podmínek softwarová aplikace FAKTURYON provozovaná ve formě webových stránek, dostupných v internetovém prohlížeči na adrese https://app.fakturyon.cz  (dále jen „webové stránky“). Aplikace slouží především k vytváření a správě faktur – elektronických účetních dokladů, jejich tisku či zasílání e-mailem na adresu obchodních partnerů, její součástí je i elektronická dokumentace související s Aplikací.

Provozovatelem Aplikace je LUKÁŠ HRONEC, IČO 03243877, sídlo V zahradách 2462/31, 18000 Praha – Libeň.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání Aplikace provozované Provozovatelem.
 2. Každá fyzická nebo právnická osoba která odpovídá definici podnikatele dle § 420 a násl. OZ se stává uživatelem Aplikace vytvořením uživatelského účtu na webových stránkách (dále jen „uživatel“).
 3. Vytvoření uživatelského účtu je podmíněno zadáním přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla. V každém uživatelském účtu lze následně vytvářet jednotlivé firmy (podúčty určené různým právním subjektům).
 4. Každý uživatel, který vytvořil uživatelský účet, může mít pod svým účtem vytvořeno neomezené množství firem (podúčtů). Pro každou firmu musí být zakoupen vždy samostatný tarif.

III. Licenční podmínky

 1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Veškerá majetková práva k dílu je v souladu s autorským zákonem náleží Provozovateli a jen ten je oprávněn je vykonávat.
 2. Provozovatel uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace včetně jakýchkoli aktualizací Aplikace.
 3. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jakýmkoli způsobem, který by jakkoli narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, která uživateli nebyla výslovně udělena.
 4. Tyto obchodní podmínky neudělují uživateli žádná oprávnění k ochranným známkám Provozovatele ani k Aplikaci kromě jejího používání v souladu s těmito obchodními podmínkami.

IV. Základní práva a povinnosti

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace vytvářet a spravovat faktury – elektronické účetní doklady, ukládat je, tisknout, odesílat e-mailem a vkládat či vyjímat data do nebo z Aplikace, případně do nebo z dalších aplikací a služeb poskytovaných Provozovatelem, a to dle tarifu.
 2. Uživatel není oprávněn z vytištěných či elektronicky zaslaných faktur – elektronických dokladů odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné známky, jméno, či označení Provozovatele nebo název Aplikace.
 3. Uživatel není oprávněn Aplikaci poskytovat k užívání třetím osobám.
 4. V případě že uživatel poruší tyto obchodní podmínky či platné právní předpisy, je Provozovatel oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele či zakázat uživateli užívání Aplikace případně domáhat se náhrady škody v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.
 5. Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud nebyl po dobu 12ti měsíců zaplacen tarif. Uživatel nemá nárok na jakoukoli kompenzaci v případě zrušení uživatelského účtu z důvodu uvedeného v předchozí větě.
 6. Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o zrušení uživatelského účtu, případně jej uživatel může sám zrušit a to přímo s Aplikaci.
 7. Zrušením uživatelského účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb v Aplikaci a současně k vymazání veškerých dat uživatele v Aplikaci.
 8. Provozovatel prohlašuje, že veškerá data uživatele bude uchovávat na zabezpečených serverech a nejméně jednou denně zálohovat.

V. Poplatky a úhrady

 1. V ceníku uvedeném na adrese www.fakturyon.cz (dále jen „ceník“) jsou podrobně rozepsány veškeré ceny za služby Aplikace, tarif, specifikace a případné slevy, či zvýhodnění za poskytované služby. Tento ceník je součástí těchto obchodních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje možnost jednostranně upravit ceník, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění ceníku na adrese www.fakturyon.cz. Uživatel má právo takovou změnu ceníku písemně odmítnout zasláním emailu na adresu info@web.fakturyon.cz a svůj uživatelský účet zrušit ke konci měsíce, ve kterém již uhradil měsíční paušální cenu za tarif.
 2. Po objednání tarifu je uživatel povinen do 14 dní uhradit daňový doklad – zálohovou fakturu zaslanou mu elektronicky a to bezhotovostním převodem na účet Provozovatele. Pokud tak neučiní do splatnosti zálohové faktury, bude mu znemožněno vystavování nových elektronických faktur. Po uhrazení zálohové faktury mu bude Aplikace opět plně dostupná. Na základě platby přijaté dle zálohové faktury bude uživateli vystavena řádná elektronická faktura.
 3. Provozovatel si vyhrazuje si možnost nevracet platby za tarif přijaté na základě objednávky služby Aplikace v případě, že uživatel Aplikaci nevyužívá. Pokud uživatel svůj účet v Aplikaci zruší, nebude mu již provedené platba za užívání Aplikace vrácena.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí Aplikací vygenerovaných faktur – daňových dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace.
 2. Provozovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli provozovatele.
 3. Uživatel je povinen veškeré stížnosti, reklamace a jiné nesrovnalosti, či chyby řešit zasláním emailu na adresu info@web.fakturyon.cz.
 4. Jakékoli spory vzniklé mezi uživatelem a Provozovatelem a týkající se Aplikace budou řešeny dohodou případně obecnými soudy České republiky.
 5. K řešení sporů mezi uživatelem a Provozovatelem lze využít i mimosoudní systém řešení spotřebitelských sporů, což je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se uživatel může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může uživatel spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

VII. Osobní údaje a cookies

 1. Provozovatel tímto prohlašuje, že shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).
 2. Provozovatel, jako správce, zpracovává identifikační údaje uživatele (jméno, příjmení, adresa), registrovanou e-mailovou adresu a telefonní číslo sdělené mu uživatelem.
 3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí a tím, že pro užívání Aplikace je nutné uvedení relevantních údajů dle platných právních předpisů pro každou firmu uživatele – jedná se o obchodní identifikaci jednotlivých firem uživatele, pro které uživatel vytvořil v Aplikaci podúčet (adresa, IČO, DIČ, registrace v obchodním rejstříku spod.), bez jejichž uvedení nelze Aplikaci řádně využívat. Uvedené údaje následně Aplikace přenese na vytvořené daňové doklady.
 4. Uživatel zřízením uživatelského účtu bere na vědomí, že Provozovatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje o uživateli a to jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu. Údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy – tedy užívání Aplikace (v souladu s čl. 13 Nařízení). Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel za účelem využívání Aplikace aktivní uživatelský účet. Provozovatel uvedené informace o uživateli nesdílí ani je neposkytuje třetím osobám.
 5. Uživatel bere na vědomí, že má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že uživatel nadále nechce, aby Provozovatel zpracovával jeho osobní údaje uvedené v Aplikaci, může svůj účet v Aplikaci zrušit a to přímo v Aplikaci, čímž dojde k ukončení zpracování osobních údajů a k jejich likvidaci (smazání účtu z Aplikace).
 6. Provozovatel prohlašuje, že nevyužívá v Aplikaci žádné cookies.

VIII. Údržba aplikace

 1. Provozovatel je oprávněn provádět nepravidelnou údržbu Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že v době provádění údržby nemusí být Aplikace plně dostupná.
 2. Provozovatel neodpovídá za nefunkčnost Aplikace způsobenou třetími stranami nebo případy vyšší moci.

IX. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou. Uživatel jimi přestane být vázán zrušením účtu, zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
  2. Tyto obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně obchodních podmínek na www.fakturyon.cz/obchodni-podminky a/nebo prostřednictvím emailu na registrovanou emailovou adresu uživatele. Uživatel má právo takovou změnu obchodních podmínek odmítnout zasláním emailu na adresu info@web.fakturyon.cz. Odmítnutím změny obchodních podmínek dojde ke zrušení účtu uživatele ke konci měsíce, ve kterém již uhradil měsíční paušální cenu za tarif není-li v oznámení o změně obchodních podmínek uvedeno jinak. Uživatel může zrušit účet i sám a to přímo v Aplikaci s okamžitou platností.
  3. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách Provozovatele a v tištěné podobě jsou k dispozici na adrese sídla Provozovatele.
  4. Tyto obchodních podmínek jsou platné a účinné od 01.01.2018.

Online fakturační nástroj pro jednoduchou správu odběratelů, ceníku a vystavených dokladů. Z počítače, tabletu nebo mobilu. Pohodlně, přehledně a hlavně bezpečně!

©2018-2023 Fakturyon

Provozovatel: Lukáš Hronec, IČ 03243877

V zahradách 31, Praha 8, 180 00

info@fakturyon.cz